Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Harmonious Dogs zich verbindt jegens de Klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de hond van die Klant.
1.2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant betreffende de uit te voeren therapie.
1.3. Klant: eigenaar van de hond, die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft betreffende het ongewenste gedrag van zijn hond.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door Harmonious Dogs zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2. Overeenkomst van Opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van Klant in het uitvoeren van de therapie.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. Harmonious Dogs staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren. 
3.2. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Harmonious Dogs op te volgen.
3.3. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door Harmonious Dogs voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Harmonious Dogs en omgeving.
3.4. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
4.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1. Harmonious Dogs heeft aanspraak op een vergoeding voor geleverde diensten welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.
5.2. Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.3. De vergoeding dient meteen na het consult van de Gedragstherapeutische behandeling te worden voldaan.
5.4. Deelbetaling van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Harmonious Dogs.
5.5. Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door Harmonious Dogs aanvaardt worden mits het 24 uur voor afspraak is.
5.6. Bij annulering door klant binnen 24 uur voor consult / training zal er 50% van de prijs berekend worden.
5.7. Indien Harmonious Dogs door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend. 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Harmonious Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Echter zal Harmonious Dogs in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken.
6.2. Harmonious Dogs is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.
6.3. Deelname door Klant aan Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
6.4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1. Harmonious Dogs zal alle hem verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2. Harmonious Dogs zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant. 

ARTIKEL 8: EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1. Alle door Harmonious Dogs verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmonious Dogs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. 

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die HarmoniousDogs dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
9.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist HarmoniousDogs